subscribe: Posts | Comments

Frankowicze i klauzule niedozwolone w umowach kredytowych.

Możliwość komentowania Frankowicze i klauzule niedozwolone w umowach kredytowych. została wyłączona

Procesy o stwierdzenie niedozwolonego charakteru klauzul ( zwane również klauzulami abuzywnymi) zawartych w umowach kredytów o stopie zmiennej toczą się już na masową skalę. Podważane są zapisy przyznające bankom niemal nieograniczoną swobodę zmiany wysokości stopy zmiennej. W zakończonych procesach najczęściej zapadały dwa wyroki. Ustalono, że kredyt jest oprocentowany stopą stałą, albo coraz częściej, że umowa kredytowa jest nieważna w całości. Unieważnienie umowy w konsekwencji oznacza, że każda ze stron ma zwrócić świadczenia. Zwrotne roszczenia wobec banków przedawniają się dopiero po 10 latach więc kredytobiorcy mają jeszcze szansę uzyskać od banków zwrot zapłaconych rat. Analogiczne zwrotne roszczenia banków wobec kredytobiorców są już w całości przedawnione, gdyż ulegają przedawnieniu 3 letniemu. Co za tym idzie banki mogą nawet nie odzyskać kapitału kredytu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że zapadające wyroki opisane powyżej pozostają w sprzeczności z prawem unijnym.

Nie ma dotąd odpowiedzi na pytanie co się dzieje z pozostałymi nieabuzywnymi postanowieniami umowy, gdy wyłączy się z niej klauzulę abuzywną. Czy niedozwolone praktyki definiujące mechanizm zmiany oprocentowania powoduje, że niedozwolone są również wszelkie inne postanowienia umowy? Ustalenie oprocentowania jako świadczenia o zmiennej wysokości nie stanowi praktyk niedozwolonych o ile nie jest to sformułowane za pomocą wyodrębnionej klauzuli, której celem jest przedstawienie mechanizmu zmienności, co za tym idzie doprecyzowuje czas i zakres ma możliwość może i powinien zmieniać stopę oprocentowania. TS UE w sprawie Kasel stwierdził, że w miejsce klauzli abuzywnej należy stosować odpowiedni przepis, gdyby miałoby to zapobiec upadkowi całej umowy. W przypadku umowy kredytu o zmiennej stopie, gdy nieuczciwie określono warunki jej zmiany stopy, umowa utrzyma się w mocy o ile istnieje przepis wyznaczający mechanizm zmienności umownej stopy, który mógłby zostać zastosowany. Przepisy prawa polskiego pozwalają skonstruować normę określającą zakres zmienności umownych odsetek kapitałowych. Powołując się na z art. 359 § 2 k.c., można ustalić, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Czyli należy uzupełnić lukę poprzez ustanowienie podobnego zakresu zmian, którym podlegają odsetki ustawowe wobec odsetek umownych.